Stichting Vrienden van Amarant

De stichting heeft als doelstelling:

  • Het ondersteunen van mensen met een handicap die zorg, begeleiding of ondersteuning ontvangen van de te Tilburg gevestigde stichting: Stichting Amarant Groep;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het in het eerste lid genoemde- in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gegevens (ANBI-status):
1. Naam: Stichting Vrienden van Amarant
2. Fiscaal nummer: 8079.58.487
3. Contact: Mevrouw W. Steygerwalt
                Bredaseweg 410
                5037 LH Tilburg
                T: 088 - 611 65 11
                E: w.steygerwalt@amarantgroep.nl

4. De doelstelling volgens de regelgeveing van de instelling: Zie boven.
5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling: zie jaarverslag 2017.
6. Bestuur:   
De heer F. Jongen, voorzitter
De heer C.J.P.M. van Sprang, penningmeester
De heer R. Withagen
7. Beloningsbeleid: De werkzaamheden van de bestuurders voor
    de Stichting Vrienden van Amarant zijn onbezoldigd.
8. Activiteitenverslag: Het bestuur vergadert twee maal per jaar over de ingediende aanvragen voor een gift en besluit over toekenning van giften indien deze aan de door het bestuur vastgestelde criteria voldoen.
9. Financiële verantwoording: zie jaarverslag 2017.

Lijst van jaarverslagen voorafgaande jaren.

Wil je een aanvraag doen bij de Stichting? Download dit formulier. Je kunt het digitaal invullen. Sla het formulier vervolgens op en stuur het (eventueel met bijlagen) naar w.steygerwalt@amarantgroep.nl.